Контакти

Национална асоциация по биогорива в България
Бул. Фредерик Жолио Кюри, Етаж 10
1113 София,
Тел./Fax: 02 816 44 47
Моб.тел.: 02 889 206 011

Contacts

National Association of Biofuels in Bulgaria
Frederic Joliot Curie blvd, Floor 10
1113 Sofia,
Bulgaria
Phone/Fax: 00359 2 816 44 47
Mobile: 00359 2 889 206 01

 

Партньори

Асоциация на Производителите на Екологична Енергия

И Ес Ди - България

Асоциация на Земеделските Производители в България

Астра Биоплант ЕООД

 

Partners

Association of Producers of Ecological Energy

Energy for Sustainable Development - Bulgaria Ltd

The Bulgarian Association of Agricultural Producers

Astra Bioplant Ltd